Privacy verklaring

Versie 16 mei 2023

 

1.    Algemene informatie

Jouw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna ‘’Privacy Policy’’) is gemaakt om je te informeren over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna ‘’Persoonsgegevens’’), en hoe je controle over deze gegevens kan uitvoeren. Lees deze Privacy Policy dan ook aandachtig door, aangezien deze je (hierna: “je”, “jouw”) rechten en plichten ten opzichte van Marrenco (hierna ook: “wij”, “ons”) bevat.

Deze Privacy Policy is gericht naar iedere persoon die op één of andere manier Persoonsgegevens met ons deelt, met inbegrip van klanten, sollicitanten, leveranciers, zakenpartners, bezoekers van onze Websites, gebruikers van onze App en ORDO platform of andere personen die contact met ons opnemen.

Marrenco NV

Lindeveldstraat 28, 9308 Hofstade, België

E-mailadres: info@ordo-key.com

Telnr: +32 53 51 02 60

Ondernemingsnummer: 0861.807.980.

De functionaris voor de gegevensbescherming kan je bereiken op:

service@ordo-key.com

+32 53 51 02 60

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. We handelen in overeenstemming met:

1. De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens; en/of

2. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. Consulteer deze pagina frequent om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Om je te informeren van wijzigingen werken we bij elke wijziging de revisiedatum bij, wat tevens de datum is waarop wijzigingen van kracht worden. Verder zullen we je proactief op de hoogte stellen omtrent belangrijke wijzigingen van deze Privacy Policy. In het bijzonder zal bij elke update van de Privacy Policy de toestemming in de App opnieuw gevraagd worden.

2.  Verzamelde persoonsgegevens

Wij mogen jouw gegevens raadplegen of gebruiken, hetzij

1. Met jouw uitdrukkelijke toestemming. De toegang tot of het gebruik van de Websites of de App impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (via het verstrekken van je persoonlijke gegevens, of via opt-in) van deze Privacy Policy. Dit betekent dat je akkoord gaat met de manier waarop wij jouw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. In het bijzonder zal je bij gebruik van de App gevraagd worden om de bepalingen van deze Privacy Policy aandachtig te lezen en deze vervolgens te aanvaarden. Indien je deze Privacy Policy niet aanvaard, kan je de Websites en de App niet (langer) gebruiken. 

2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

3. vanuit rechtmatige belangen

4. voor enige wettige basis

 

Gegevens die je ons meedeelt:

Activiteit

Persoonsgegevens

Rechtsgrond

Context

Gebruiken van de

App

Identificatiegegevens en beveiligingsgegevens

·      Volledige naam

·      E-mailadres

·      Telefoonnummer

·      Beveiligingscode

·      Vingerafdruk

·      Gebruiksgegevens

·      Apparaatgegevens

·      Locatie

·      Camerabeelden

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

We verwerken gegevens wanneer je de App gebruikt.

Via de App kan je een account aanmaken. Bij verder gebruik van de App, zoals tijdens het toegang geven van personen aan of het bedienen van apparaten, is het mogelijk dat wij persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen en verwerken, met inbegrip van gegevens over jouw apparaten en de apparaten waartoe je toegang hebt.

Bezoeken van de

Websites

·      IP-adres

·      Cookies 

·      Gebruiksgegevens (verbindingsmomenten, browser, besturingssysteem, webpagina’s en klikgedrag, de externe website die je heeft doorverwezen, …)

Toestemming

Strikt noodzakelijke cookies

Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over je interacties met betrekking tot de Websites verzamelen en verwerken, dit door middel van cookies (zie art. 11 Cookies) en logboeken op onze webservers.

Contact opnemen met ons

·      Naam

·      E-mail

·      Bedrijfsnaam

·      Informatie m.b.t. de communicatie met ons

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wanneer je contact opneemt met ons via het contactformulier op de Websites of via een ander communicatiemiddel of in persoon, verzamelen en verwerken wij de informatie die je aan ons verstrekt.

Zaken doen met ons

·      Naam

·      E-mail adres

·      Telefoonnummer

·      Facturatiegegevens

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Gerechtvaardigd belang

We verzamelen en verwerken gegevens van klanten, leveranciers en/of zakenpartners om de gevraagde diensten te kunnen leveren of om een overeenkomst uit te voeren. We verzamelen en verwerken contactgegevens van contactpersonen die werken voor een (potentiële) klant of een (potentiële) leverancier van ons met als doel de gevraagde diensten te kunnen leveren. Een ander voorbeeld hiervan is wanneer een contactpersoon een visitekaartje afgeeft op een beurs of evenement.

Solliciteren voor een job

·      Naam

·      Telefoonnummer

·      E-mail

·      sollicitatiedetails (CV, motivatiebrief, …)

Toestemming

Wij kunnen deze informatie verzamelen en verwerken wanneer je solliciteert voor een job bij ons.

Gebruik van onze sociale media (“liken”, reageren, ons contacteren)

Informatie van sociale media, zoals bv. gebruikersna(a)m(en)

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wanneer je onze social media gebruikt, zoals Facebook, verzamelen wij de informatie die je aan ons verstrekt.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

·      Naam

·      e-mailadres

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

We verzamelen en verwerken gegevens wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

 

 

Kopen op de website

·      Naam

·      E-mailadres

·      Telefoonnummer

·      Beveiligingscode

·      facturatiegegevens

·      betalingsgegevens

·      apparaat gegevens

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

We verzamelen deze gegevens wanneer je iets koopt op de website en een account aanmaakt of gebruikt om in te loggen.

 

 

·      Facturatiegegevens

·      Adresgegevens

·      Betalingsgegevens

·      Informatie van sociale media bvb gebruikersnaam

·      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

 

3.  Doeleinden van de verwerking

We verzamelen en verwerken je gegevens in de eerste plaats om je een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden, telkens wanneer je onze Websites bezoekt, onze App gebruikt of gebruikt maakt van onze diensten. Dat gezegd zijnde, gebruiken we jouw Persoonsgegevens daarnaast enkel voor de doeleinden vermeld in deze sectie.

·      Het beheer, de uitbating en de verbetering van de App en website;

·      Onze diensten en de functionaliteiten geboden door de App zo goed mogelijk uit te voeren;

·      Het versturen van informatieve berichten en notificaties (zoals “push notificaties”) in verband met de functionaliteiten van de App;

·      Alles in werk te stellen om een passend niveau van beveiliging van de App en de aangestuurde apparatuur te garanderen;

·      je voorkeuren te leren kennen zodat we beter begrijpen hoe u onze App of onze diensten gebruikt.

·      Het afhandelen van een betaling

·      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

·      Te bellen of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

·      Om je sollicitatie te evalueren en om ons in staat te stellen een aanwervingsbeleid te voeren.

·      Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten

·      Om goederen of diensten af te leveren of te installeren

 

In de App worden enkel live camerabeelden en geen opgeslagen beeldmateriaal uit bijvoorbeeld een fotoalbum gebruikt. Beeldmateriaal wordt uitsluitend verwerkt op de smartphone en wordt niet verzonden naar of opgeslagen op onze netwerkinfrastructuur.

De App biedt je de mogelijkheid biometrie (zoals vingerafdrukken of Face ID) te gebruiken om je te authenticeren (“biometrische herkenning”).

 Biometrische gegevens worden niet doorgegeven aan ons en worden dan ook niet verwerkt door ons. De verwerking van gegevens in het kader van biometrische herkenning is vastgelegd in het privacy beleid en/of de algemene voorwaarden van de fabrikant van het apparaat.

 

4.  Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dat dit essentieel is voor de genoemde doeleinden van de verwerking. 

Dit is voor zolang dat het account niet verwijderd is, samenwerking lopende is en tot 30 jaar later. Wij kunnen te allen tijde beslissen om de gegevens te anonimiseren of te verwijderen.

5.  Jouw rechten

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van jouw Persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen met ons. 

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw Persoonsgegevens aan te passen.

Je kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien je denkt dat jouw gegevens onnauwkeurig zijn en je ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

Bijkomend heb je het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Wel kan het zijn dat indien je weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien je ons vraagt deze te verwijderen, wij onze diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden. 

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens wanneer je ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

Je hebt eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Je beschikt over het recht om jouw voorafgaande toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op jou hebben of een aanzienlijke invloed op jou hebben.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van jouw identiteitskaart als bijlage, via e-mail naar service@ordo-key.com.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, via e-mail (contact@apd-gba.be), telefoon (+32 (0)2 274 48 00), fax (+32 (0)2 274 48 35) of via post (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

7. Plaats van opslag

Wij doen beroep op gespecialiseerde IT-dienstverleners voor het bewaren van jouw Persoonsgegevens. Het datacenter bevindt zich in de Europese Economische Ruimte.

Daarnaast gebruiken we ook een e-mailmarketingplatform zoals om je per e-mail te contacteren, bijvoorbeeld in het kader van onze nieuwsbrief (indien je hiervoor opteert). Het datacenter bevindt zich in de US.

Als laatste gebruiken we een online EPR systeem waarvan het datacenter zich ook bevindt in de Europese Economische Ruimte.

In enkele gevallen kunnen je Persoonsgegevens worden doorgegeven naar derde landen of organisaties buiten Europa. In dat geval zorgen we voor adequate maatregelen om een passend beschermingsniveau te garanderen.

 

8. Toegang tot gegevens

Gebruikers van de App

Via de App kunnen meerdere gebruikers tegelijk gebruik maken van of toegang verkrijgen tot informatie van bepaalde apparaten of kanalen. Deze gedeelde toegang verloopt via een mechanisme van uitnodigingen.

Je stemt er mee in dat door het verzenden van een uitnodiging naar andere gebruikers, deze gebruikers toegang krijgen tot jouw volledige naam en de op tijdstip van uitnodiging geselecteerde apparaten en kanalen. Tevens kunnen deze andere gebruikers apparaten en kanalen, binnen de bij uitnodiging ingestelde begrenzingen, bedienen/besturen.

Je stemt er tevens uitdrukkelijk mee in dat wij, na accepteren van een uitnodiging, jouw volledige naam aan de gebruiker die je heeft uitgenodigd mogen laten zien.

Onze medewerkers

Onze medewerkers hebben slechts toegang tot jouw Persoonsgegevens voor zover zij dit nodig hebben om hun taken uit te oefenen. Wij laten al onze medewerkers een vertrouwelijkheidsovereenkomst (“NDA”) ondertekenen waardoor zij contractueel gehouden zijn om persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Derde partijen

Wij schakelen bij de uitvoering van onze activiteiten en voor het uitvoeren en optimaliseren van onze diensten derde partijen in. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en dienstverleners zijn IT-leveranciers en andere derde partijen die ons helpen in de uitvoering, het beheer en de beheersing van onze activiteiten, waaronder rapportering, ondersteuning, marketing, computerbeveiliging of het aanbieden van diensten en producten.

Voor zover de derde partijen bij het uitvoeren van diensten jouw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en/of analyseren, doen zij dit in hoedanigheid van gegevensverwerker. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens door de gegevensverwerker enkel worden gebruikt om de diensten te verstrekken die wij aan hem hebben toevertrouwd, en dit volgens onze instructies. De gegevensverwerker ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en wordt door middel van een gegevensverwerkersovereenkomst verplicht om persoonsgegevens correct te gebruiken, te verwerken en te beschermen. Je erkent en stemt er expliciet mee in dat wij jouw Persoonsgegevens mogen doorgeven aan dergelijke gegevensverwerkers.

Wij zullen verder jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy, of wanneer je je uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor hebt gegeven.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van onze activiteiten waarbij wij onze activiteiten reorganiseren, transfereren, overdragen of in het geval wij in faling zou worden verklaard, kunnen jouw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen je op voorhand inlichten over het feit dat wij jouw Persoonsgegevens aan een derde overmaken.

Bevoegde autoriteiten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen je op voorhand hierover te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. Wij hebben dan ook veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die - naar redelijkheid - aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens; dit rekening houdend met de stand van de techniek. Op verzoek kan je binnen een redelijke termijn een actuele beschrijving van de geïmplementeerde beschermingsmaatregelen ontvangen.

Om optimale veiligheid te garanderen is het belangrijk als gebruiker van de App steeds de laatste versie van de App en de apparaatfirmware te installeren en alle updates zo snel als mogelijk door te voeren.

In het geval dat wij kennis nemen van een inbreuk en het jouw Persoonsgegevens zou betreffen, zullen wij je informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van de regio waar wij onze maatschappelijke zetel hebben zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy

11. Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door een webserver, dat nadien geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. De gegevens in een cookie op je computer komen vervolgens mee met elke volgende aanvraag naar dezelfde domeinnaam, totdat de cookie vervalt of wordt verwijderd. Een server kan je enkel een cookie aanleveren wanneer je een aanvraag doet naar die server. De cookie wordt enkel bewaard in je browser/client indien deze geconfigureerd is om cookies te bewaren.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link: https://www.youronlinechoices.eu/.

Waarom gebruiken wij cookies?

De Websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Websites. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Websites bezoekt en laat ons ook toe onze Websites te optimaliseren. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om jouw bezoek aan de Websites te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) of om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken, met inbegrip van hun doel. 

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn.

Soorten cookies

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op de Websites.  

 

Soort

Functie

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn gesteld, zoals het instellen van je privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op jouw verzoek gepersonaliseerd worden. Als je deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het de toegang tot inhoud op de website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

Prestatie/ Analytische cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren je niet als individu.

Advertentie cookies

Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor jou. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op onze website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die je hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook door onze advertentiepartners via onze websites worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Third party cookies

First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar jouw browser worden verzonden vanaf een server of domein dat niet door ons wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien je meer wil weten over deze cookies verwijzen wij je door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.

Cookies op de

websites:

 

Naam cookie

Type Cookies

Beschrijving

Bewaarduur

Google Analytics

Analytisch

Google Analytics geeft inzichten in statistieken en gedrag op de website en applicatie via het gebruik van cookies.

26 maanden

Meta-Pixel

Analytisch, advertentie en 3rd party

Meta-pixel bewaart contactinformatie om contact-ID's te matchen met de bewaarde gebeurtenisgegevens voor analytische diensten en gerichte reclame. Deze contactinformatie omvat namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere vrijwillig verstrekte gegevens. De gebeurtenisgegevens omvatten acties zoals bezoeken aan onze site(s), installaties van onze app(s) en aankopen.

26 maanden

LinkedIn Insight Tag

Analytisch, advertentie en 3rd party

Deze browsercookie verzamelt metadata zoals IP-adres, tijdstempel en pagina-events. Hierdoor weten we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en naar een pagina is geleid.

6 maanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze Website zal je gevraagd worden de verschillende soorten cookies te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming ga je akkoord met de verschillende soorten cookies die wij gebruiken. Je kan je cookie-instellingen voor onze Website op elk moment wijzigen.

Je kan deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Websites geen gebruik kan maken. Meer informatie over hoe je je browser instelt, vind je via de volgende links: 

·      Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

·      Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_BE&viewlocale=nl_BE

·      Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

·      Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox

 

Momenteel bieden sommige browsers een "do not track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. Wij reageren op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op onze Websites, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Websites niet meer werken zoals verwacht.